Strategie

informacje, dokumenty, inicjatywy

8. Strategia rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Przyjęta przez samorząd województwa w roku 2000 Strategia rozwoju Dolnego Śląska stanowi solidną podstawę dla niniejszego dokumentu w dwóch przynajmniej aspektach.
Po pierwsze, innowacyjność gospodarki jest jasno stwierdzonym celem strategicznym. W ra¬mach tego celu wymieniono 72 działania, które miały bądź wzmacniać regionalny system innowacyjny, bądź stwarzać bezpośrednie (skierowane na czynniki ekonomiczne) lub pośrednie (poprzez korzystne zmiany w innych sferach) warunki do proinnowacyjnej transformacji gospodarki w regionie. W zapisach strategii znaleźć można więc niektóre z tych problemów i pro¬pozycji, które są tu rozwijane. Dla przykładu można podać, że w domenie przedsiębiorczości wymienia się zarówno rozwój regionalnego systemu innowacyjnego, jak też aktywizację współpracy regionalnej gospodarki i nauki oraz dostęp do venture capitals.

Więcej…
 

6. Potencjał edukacyjny

Istniejące badania nie identyfikują jasno związków pomiędzy procesem kształcenia a dynamiką procesów innowacyjnych i możliwością kreowania gospodarki opartej na wiedzy. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie zdolności gospodarki do tworzenia i wdrażania innowacji wymaga sprawnego systemu kształcenia na wszystkich poziomach, zwłaszcza na poziomie studiów wyższych. Z drugiej jednak strony, wykwalifikowana kadra nie gwarantuje odpowiedniego poziomu innowacyjności. Przeprowadzone analizy odnoszą się jedynie w dość ograniczonym zakresie do identyfikacji oczekiwań przedsiębiorców. W związku z tym należy stwierdzić, iż pracodawcy oczekują od pracowników z wyższym wykształceniem: szybkiego opanowania warsztatu pracy, samodzielności, dyspozycyjności i przedsiębiorczości. Oczekują przy tym jednocześnie nie tylko kompetencji teoretycznych, lecz także przygotowania praktycznego. Warto zauważyć, że cechy te są niezbędne do tworzenia i wdrażanie innowacji.

Więcej…
 

7. Potencjał kulturowy

Dolny Śląsk posiada unikalny, a pod pewnymi względami potencjalnie proinnowacyjny kapitał kulturowy. Zsumowały się nań różne wątki kultury polskiej i kultur mniejszości narodowych, przyniesione przez zasiedlających te ziemie po II wojnie światowej. Nakładają się na to odczuwalne pokłady wcześniejszej (również wielokulturowej) przeszłości, zakodowane głównie w sferze materialnej (architektura i urbanistyka, sieci powiązań infrastrukturalnych, unikalne obiekty związane z historią techniki). Wiele elementów tej bogatej niegdyś tkanki uległo wprawdzie zanikowi, inne jednak przetrwały, a niektóre odzyskują żywotność w ostatnich latach. W wielu miejscach widać rzetelny wysiłek włączenia do kulturowego obiegu dokonań poprzednich mieszkańców tych ziem. Miasta dolnośląskie doszukują się swojej historii, a uczelnie Wrocławia próbują godzić lwowską genezę z wiekowymi tradycjami akademickiego Wrocławia.

Więcej…
 

5. Potencjał administracyjny

Otoczenie instytucjonalne, to również administracja państwowa i samorządowa, będąca potencjalnie ważnym elementem regionalnego systemu innowacyjnego. Nie przeprowadzono badań jej stosunku do regionalnej innowacyjności.

Więcej…
 

4. Potencjał instytucjonalny

W regionie działa 120 instytucji wspierających, z których blisko połowa prowadzi aktywność w zakresie wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju lokalnego. Jest to potencjał odpowiadający statystycznej randze województwa na tle innych regionów kraju. Badania wykazały, że instytucje wspierające stają się pomału w regionie istotnym elementem otoczenia biznesu. Proces budowy pozarządowego sektora wsparcia następuje systematycznie, ale powoli.

Więcej…
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość